PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ABEKO

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2018

Abeko is er zich van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Abeko is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Abeko verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Abeko. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van de dienstverlening. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Abeko te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

2. Marketingactiviteiten

Abeko houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor onder andere nieuwsbrieven en passende aanbiedingen. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten en/of diensten van Abeko.

3. Beveiligingsniveau

Abeko beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

ABEKO B.V.
Kanaalweg 2A
1948 PN Beverwijk
info@abeko.nl

6. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.abeko.nl) worden gepubliceerd.